گرماي ويژه: Specific Heat

مقدارحرارت لازم براي گرم كردن يك كيلومول از ماده به ازاء يك درجه سانتيگراد افزايش دما را برحسب  Kcal گرماي ويژه مي نامند. در سيستم متريك واحد گرماي ويژه mol. oC Kcal مي باشد.

اگر عمل گرم كردن در فشار ثابت صورت گيرد آن را گرماي ويژه در فشار ثابت(CP) و اگر درحجم ثابت صورت گيرد آن را گرماي ويژه در حجم ثابت(Cv) مي نامند. رابطه (Cp) و رابطه (Cv) بصورت زير مي باشد.

Cp-Cv=R          KJ/Kg.mol.K

 

نسبتCp/Cv براي هر گاز تقريبا مقداري است ثابت كه آن راثابت نمائي درتراكم آدياباتيك مي نامند و با حرف (K) نشان مي دهند.

 K= Cp/Cv

 

تحول آدياباتيك ADIABATIC PROCESS

اگر درطي تحولي، سيستم با خارج هيچگونه حرارتي را مبادله ننمايد، آن را تحول آدياباتيك مينامند، بنابراين درتحول آدياباتيك

ΔQ=0  خواهد بود ،يعني حرارت جسم هيچگونه تغييري نخواهد نمود.

 

 تحول تك دما ISOTHERMAL PROCESS

تحول تك دما به تحولي گفته مي شود كه سيستم با تبادل حرارت با خارج همواره دماي خود را ثابت نگه مي دارد. بديهي است از آنجاكه اكثر تحولات ترموديناميكي نظير تراكم در كمپرسورها با تغيير درجه حرارت گاز صورت مي گيرد، لذا تحول تك دما تنها در صورتي امكان پذير استكه تمامي حرارت ايجاد شده كه مي تواند موجب گرم شدن گاز گردد بطور كامل ازسيستم خارج شودكه عملا در كمپرسورهاي واقعي امكان پذير نمي باشد. درتحول تك دماΔT=0 خواهدبود.

تحول پولي تروپيك  Polytropic

قبلا"گفته شد كه در تحول تك دما ، درجه حرارت گاز ثابت مانده و در تحول آدياباتيك ،گاز هيچ گونه حرارتي با خارج تبادل نمي كند. در تراكم گاز در كمپرسور با وجود اينكه سيلندرها مجهزبه سيستم خنك كن آبي يا هوائي هستند و سعي مي شود تا حرارت ايجادشده درمرحله تراكم گاز گرفته شود ، بااين وجود عملا گاز بهنگام خروج از كمپرسور گرمتر از گاز ورودي درقسمت مكش كمپرسور مي باشد، بعبارت ديگر فرآيند تراكم گاز دركمپرسور نه از نوع تك دماو نه از نوع آدياباتيك مي باشد. چرا كه هم درجه حرارت تغيير نموده و هم مقداري حرارت از گاز توسط سيستم خنك كن گرفته مي شود (سيستم با خارج تبادل حرارتي مي نمايد)، بنابراين مي توان تراكم دركمپرسور را درعمل تحولي بين دو حالت فوق (تك دما - آدياباتيك ) دانست كه آنرا تحول پولي تروپيك مي نامند. با در نظر گرفتن كليه تحولات ذكر شده در بالا و قانون گازها مي توان رابطه بين فشار و حجم گازها را كلا" بصورت زير خلاصه نمود:

PVγ=C